Pengenalan Takaful

RISIKO DALAM ISLAM

"Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar"
(al-baqarah ayat:155)

PENGENALAN TAKAFUL
“Takafala” bererti saling menjamin, saling menjaga dan saling memelihara. Konsep yang berasaskan kepada hubungan persaudaraan Islam, rasa saling tanggung jawab dan saling berkerjasama di kalangan peserta. Sumbangan kewangan berdasarkan kepada tabarru’ Bukan kontrak jual beli. Dana tabarru’ bukanlah milik syarikat tetapi syarikat hanyalah wakil sebagai pengendali dana. Lebihan akan dikongsi berdasarkan mudharabah atau caj yang dikenakan kepada peserta (wakalah).

DALIL TAKAFUL
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (Surah Al-Maidah: 2)

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong sebahagian yang lain….” (Surah Al-Taubah: 71)

“Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah sesiapa yang memberi keamanan (keselamatan dan perlindungan) terhadap harta dan jiwa raga manusia” (Riwayat Ibnu Majah)

KONSEP TAKAFUL
Pelbagai pendapat tetapi kesemuanya berpendapat kontrak insurans adalah fasid (defective) kerana terdapatnya unsur-unsur berikut:
1- Gharar (ketidakpastian)
2- Maisir (perjudian)
3- Riba (riba)
Ulama tidak menolak insurans secara keseluruhannya tetapi kepada sebahagian kelemahan yang terdapat pada kontrak insurans

Larangan Gharar
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan redha-meredhai antara kamu” (Surah Al-Nisa’: 29)
“Rasulullah telah melarang jualan dengan membaling batu dan perniagaan tidak pasti (gharar)” (Riwayat al-Baihaqi)

Gharar Dalam Insurans
Menurut Ibn Taimiyyah: Gharar berlaku apabila satu pihak mendapat keuntungan sementara sebelah pihak lagi tidak menerimanya. Gharar wujud di dalam kontrak insurans kerana Ma’kud ‘Alaih (barang) tidak jelas:
1- Samada dapat atau tidak bayaran yang dijanjikan?
2- Berapakah kadar bayarannya?
3- Bilakah masanya pampasan akan dibayar?

Larangan Perjudian
Islam melarang perjudian kerana ia merosakkan masyarakat.
“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, menyembah berhala, menilik nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan”
(Surah Al-Ma’idah: 90)

Larangan Riba’
Islam menghalalkan jual beli yang bebas daripada riba kerana ia menindas golongan yang lain.
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan”
(Surah Ali 'Imran: 130)
“Mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Surah al-Baqarah: 275)

Cara Penyelesaian
1- Menukar dasar kontrak tersebut daripada dasar jual beli kepada kontrak berdasarkan tabarru’
2- Tabarru’ adalah derma / sumbangan ikhlas
3- Tabarru’ menghapuskan gharar, maisir & riba
4- Melabur di pelaburan yang diluluskan oleh Majlis Pengawasan Syariah


0 comments: